Училищна дидактика

Предназначение

Учители, които желаят да повишат своята квалификация в курсове за следдипломно обучение или в неформални форми на обучение;
Ръководни кадри в областта на подбор и управление на персонала, желаещи да организират фирмено обучение без откъсване от работа;
Други специалисти в областта на образованието.

Съдържание (анотация)

Дисциплината Училищна дидактика е основополагаща и задължителна за придобиване на професионална квалификация Учител. Тя е част от учебните планове на всички педагогически факултети в страната и е предпоставка за усвояване на педагогически компетенции, необходими за упражняване на учителска професия.
Курсът по Училищна дидактика е основа за изучаване на дисциплината Методика на обучението и за осъществяване на педагогическа практика.
Училищната дидактиката изучава обучението в средните училища като процес на динамично изменящо се взаимодействие между учителя и учениците на основата на конкретно учебно съдържание, в резултат на което учениците усвояват необходими и достатъчни знания, формират умения и компетенции за извършване на конкретна дейност, развиват качества на личността. В предложения курс обучението се представя като технологичен процес от закономерно свързани компоненти: цели, съдържание, принципи, методи, форми и средства.

Учебни цели

Глобална цел на курса е да се усвоят педагогически компетенции за планиране, организиране и провеждане на процес на обучение в средните училища в съответствие с изискванията на дидактиката и държавните образователни изисквания. Конкретни цели на обучението:
В края на курса ще можете да:
- дефинирате, интерпретирате и разграничавате основните дидактически понятия
- изброявате и обосновавате основни изисквания при подбора и структурирането на учебното съдържание
- интерпретирате и анализирате структурни модели на значими дидактически явления
- анализирате обучението като единство от цели – съдържания – преподаване и учене
- анализирате структурата на формите за организация на обучението
- избирате и обосновавате подходящи методи и техники за реализиране изискванията на отделните дидактически принципи
- изразявате, аргументирате и защитавате собствена позиция
- интерпретирате връзки и отношения между компонентите в интелектуална карта на дидактически явления
- анализирате, оценявате, подкрепяте или опонирате предложения и решения на участници в дискусия, блог или журнал.

Организация

- Обучението е индивидуално;
- формата е дистанционна с платформа на обучение, Blackboard, на адрес: www.cdl-tu-sliven.com
- Преподавател – гл.ас.д-р Юрий Клисаров.

Необходими документи за записване

- Копие на диплома за висше образование;
- Копие на документ за самоличност;
- Документ за платена такса;

Хорариум на курса

64 часа (32 часа обучение и 32 часа самостоятелна работа)

Кредити по ЕСНТК: 2

Цена на курса