Електронно обучение

Предназначение

Kурсът е предназначен за преподаватели, научни работници, специалисти и ръководители от всички степени и форми на образование у нас.

Съдържание (анотация)

Eлектронното обучение е разгледано, както в исторически така и в технологичен. То е представено, като средство и метод за обучение в присъствената форма на обучение. В теоретичен план акцентът е върху методи и формите за обучение. В практически план се поставят основите на използването на електронни средства и методи в обучение.

Учебни цели

Глобална цел: формиране на знания за планиране, организиране и провеждане на учебен процес с помощта на електронни методи и средства.Конкретни цели – след завършване на курса обучаемите ще придобият знания и ще могат да:- изброяват и описват различните електронни средства за обучение;
- изброява и обясняват видовете електронни обучения;
- планират и организират учебен процес с помощта на електронни средства
- разработва или подбира учебно съдържание за представяне с електронни средства;
- използва интерактивни методи за електронно обучение;
- организира самостоятелната работа на обучаемите с помощта в електронна среда;
- разработва/конструира електронни тестове;
- оценява обучаемите в електронна среда.

Организация

- Обучението е индивидуално;
- формата е дистанционна с платформа за обучение, Black board, на адрес: www.cdl-tu-sliven.com.
- Преподавател – доц. д-р Красимир Спиров.

Необходими документи за записване

- Копие на диплома за висше образование;
- Копие на документ за самоличност;
- Документ за платена такса;

Хорариум на курса

64 часа (32 часа обучение и 32 часа самостоятелна работа)

Кредити по ЕСНТК: 2

Цена на курса