Дистанционно обучение

Предназначение

Kурсът е предназначен за преподаватели, научни работници, специалисти и ръководители от всички степени и форми на образование у нас.

Съдържание (анотация)

Дистанционната форма на обучение е разгледана, както в исторически така и в технологичен план. Тя е представена, като форма можеща да осигури формално и неформално учене аспект през целия живот. В теоретичен план акцентът е върху средства и методи за учене. В практически план се поставят основите на използването на софтуерни платформи за дистанционно обучение.

Учебни цели

Глобална цел: формиране на знания за планиране, организиране и провеждане на дистанционна форма за обучение.
Конкретни цели – след завършване на курса обучаемите ще придобият знания и ще могат да:
- описват етапите през които е преминала дистанционната форма на обучение;
- обясняват различията между присъствената и дистанционната форми на обучение;
- дефинира целите на обучение индивидуално за всеки обучаем;
- подбира и структурира учебно съдържание йерархично;
- разработва дейности за всяка познавателна структура (тема)от учебното съдържание;
- прилага интерактивни методи за обучение;
- организира интерактивни форми на обучение;
- оценява обучаемите.

Организация

- Обучението е индивидуално;
- формата е дистанционна с платформа за обучение, Black board, на адрес: www.cdl-tu-sliven.com.
- Преподавател – доц. д-р Красимир Спиров.

Необходими документи за записване

- Копие на диплома за висше образование;
- Копие на документ за самоличност;
- Документ за платена такса;

Хорариум на курса

64 часа (32 часа обучение и 32 часа самостоятелна работа)

Кредити по ЕСНТК: 2

Цена на курса