Софтуерни платформи за обучение

Предназначение

Kурсът е предназначен за преподаватели, научни работници, специалисти и ръководители от всички степени и форми на образование у нас.

Съдържание (анотация)

Софтуерните платформи за обучение се представят, като среда за електронно или дистанционно обучение. Изучава се платформата Black board.

Учебни цели

Глобална цел: формиране на знания възможностите и приложението на софтуерни платформи за обучение.
Конкретни цели – след завършване на курса обучаемите ще придобият знания и ще могат да:
- обясняват предназначението на софтуерните платформи за обучение;
- обясняват структурата и възможностите на една софтуерна платформа за обучение;
- разработват учебно съдържание за представянето му в Black board;
- разработват дейности на обучаемите в Black board;
- оценяват резултатите на обучаемите работещи в Black board

Организация

- Обучението е индивидуално;
- формата е дистанционна с платформа за обучение, Black board, на адрес: www.cdl-tu-sliven.com.
- Преподавател – доц. д-р Красимир Спиров.

Необходими документи за записване

- Копие на диплома за висше образование;
- Копие на документ за самоличност;
- Документ за платена такса;

Хорариум на курса

64 часа (32 часа обучение и 32 часа самостоятелна работа)

Кредити по ЕСНТК: 2

Цена на курса