Английски език - ниво А1

Предназначение

Ученици и възрастни,
работещи и безработни,
организации и фирми;
начинаещи;
- позабравилите езика и несигурни в знанията си;
- желаещите да практикуват езика в реални ситуации;
- тези, които искат да повишат и валидират знанията и квалификацията си по езика.
- няма изисквания за завършена степен и етап на образование.

Съдържание (анотация)

Комуникативно обучение в интерактивна среда. Иновативно и практически насочено обучение, основано на овладяване на основните езикови умения за четене, писане, слушане и говорене чрез усвояване на граматика и лексика. Централно място заемат комуникативните задачи, свързани с ежедневни ситуации и тематика, определена от Европейската комисия по образование към Съвета на Европа за покриване на ниво А1 от Европейската езикова референтна рамка.
Целенасочено обучение, което отговаря на потребностите на обучаемите, което пести време и допринася за личното и професионалното израстване. Завършва със сертификат, общовалиден и признат от всички работодатели и институции в Европа.
Систематизирано обучение, което не се ограничава само в рамките на една от оригиналните английски учебни системи New Headway, Oxford; New Opportunities, Pearson Longman; Total English, Face-to-Face и др., а синтезира най-важното, новото и практически приложимото за усвояване на езика.
Обучението се осъществява на основата на авторски учебни материали, специално разработени за курса по електронно и дистанционно обучение към Технически университет - София, допълнени с богата база данни от Интернет.

Учебни цели

В края на курса ще можете да:
усвоите процедурни знания и придобиете компетенции за покриване на ниво А1 от Европейската езикова рамка.

НИВО A1
Разбиране и слушане - Мога да разбирам познати думи и често употребявани изрази, свързани с мен, моето семейство и конкретно непосредственото ми обкръжение, когато се говори бавно и отчетливо.
Четене - Мога да разбирам познати имена, думи и съвсем прости изречения, например в обяви, плакати или каталози.
Говорене и участие в разговор - Мога да общувам по прост начин, при условие, че събеседникът е готов да повтори или по-бавно да преформулира казаното и да ми помогне да изразя, това, което се опитвам да кажа. Мога да задавам и отговарям на прости въпроси по познати теми или за това, от което имам непосредствена нужда.
Самостоятелно устно изложение - Мога да използвам прости изрази и изречения, за да опиша мястото, където живея, и хората, които познавам.
Писане - Мога да напиша кратък лесен текст върху пощенска картичка ( например от почивка). Мога да попълня личните си данни във въпросник ( например: името, националността и адреса си в хотелски формуляр).
Европейска езикова референтна рамка, валидна и общоприета за всички европейски страни, удостоверяваща нивото на владеене на езика

Организация

- Обучението е индивидуално;
- формата е дистанционна с платформа на обучение, Blackboard, на адрес: www.cdl-tu-sliven.com
- Преподавател – ст.преп.д-р Калина Белчева

Необходими документи за записване

- Копие на диплома за висше образование;
- Копие на документ за самоличност;
- Документ за платена такса;

Хорариум на курса

120 часа (60 часа обучение и 60 часа самостоятелна работа)

Цена на курса