Английски език - ниво А2

Предназначение

Ученици и възрастни,
работещи и безработни,
организации и фирми;
начинаещи;
- позабравилите езика и несигурни в знанията си;
- желаещите да практикуват езика в реални ситуации;
- тези, които искат да повишат и валидират знанията и квалификацията си по езика.
Няма изисквания за завършена степен и етап на образование.

Съдържание (анотация)

Комуникативно обучение в интерактивна среда. Иновативно и практически насочено обучение, основано на овладяване на основните езикови умения за четене, писане, слушане и говорене чрез усвояване на граматика и лексика. Централно място заемат комуникативните задачи, свързани с ежедневни ситуации и тематика, определена от Европейската комисия по образование към Съвета на Европа за покриване на ниво А2 от Европейската езикова референтна рамка.
Целенасочено обучение, което отговаря на потребностите на обучаемите, което пести време и допринася за личното и професионалното израстване. Завършва със сертификат, общовалиден и признат от всички работодатели и институции в Европа.
Систематизирано обучение, което не се ограничава само в рамките на една от оригиналните английски учебни системи New Headway, Oxford; New Opportunities, Pearson Longman; Total English, Face-to-Face и др., а синтезира най-важното, новото и практически приложимото за усвояване на езика.
Обучението се осъществява на основата на авторски учебни материали, специално разработени за курса по електронно и дистанционно обучение към Технически университет – София, допълнени с богата база данни от Интернет.

Учебни цели

В края на курса ще можете да:
усвоите процедурни знания и придобиете компетенции за покриване на ниво А2 от Европейската езикова рамка.

НИВО A2
Разбиране и слушане - Мога да разбирам най-често употребявани думи и изрази, свързани с това, което най-пряко ме засяга /основна информация за мен, моето семейство, покупки, близко обкръжение, работа/. Мога да схващам същественото в кратки и ясни обяви и съобщения.
Четене - Мога да чета кратки и съвсем прости текстове. Мога да откривам точно определена и предвидима информация в често срещани текстове, като реклами, проспекти, менюта и разписания. Мога да разбирам кратки и лесни лични писма.
Говорене и участие в разговор - Мога да общувам при изпълнението на лесни и обичайни задачи, които изискват само лесен и пряк обмен на информация по познати теми и дейности. Мога да участвам с кратки реплики, дори и да не разбирам достатъчно, за да водя като цяло последователен разговор.
Самостоятелно устно изложение - Мога да използвам набор от изречения или изрази, за да опиша с прости думи семейството си и други хора, условията си на живот, образованието си и настоящата си и предходна професионална дейност.
Писане - Мога да пиша кратки и лесни бележки и съобщения. Мога да напиша просто лично писмо, например, за да изразя благодарност на някого.
Европейска езикова референтна рамка, валидна и общоприета за всички европейски страни, удостоверяваща нивото на владеене на езика

Организация

- Обучението е индивидуално;
- формата е дистанционна с платформа на обучение, Blackboard, на адрес: www.cdl-tu-sliven.com
- Преподавател – ст.преп.д-р Калина Белчева

Необходими документи за записване

- Копие на диплома за висше образование;
- Копие на документ за самоличност;
- Документ за платена такса;

Хорариум на курса

120 часа (60 часа обучение и 60 часа самостоятелна работа)

Цена на курса