Оценители

Предназначение

Kурсът е предназначен за инженери и инженерни специалисти в областта на автомобилите желаещи да придобият знания и работят, като експерти в съда.

Съдържание (анотация)

Автотехническата ескпертиза по своята същност е вид казус, изискващ комплексни знания от техниката, физиката, механиката, медицината и психологията. Това определя няколко основни етапа в обучението, а именно в първата глава са засегнати основни хипотези и изисквания, които са обобщени като въведение в автотехническата експертиза. Във втората глава авторите са залегнали на основни процеси, свързани с движението на автомобила. Практиката показва, че основните изисквания към съвременното автомобило строене са по направление на първо място „СИГУРНОСТ” и на второ място „ЕКОЛОГИЯ”. Това определя и изискванията за познаване на динамиката на движението на автомобила. Въпреки тенденциите за вграждане на съвременни технологии и съвременни системи в автомобила с цел сигурност от друга страна значително се повишиха скоростните характеристики и опасността от ПТП. Това води след себе си големи изисквания към водачите на автомобилите и тяхното обучение. Резултатите от некачественото обучение и недобрите технически умения водят до настъпването на ПТП с големи материални и нематериални щети. За да бъде изследван този процес следва да се извърши качествен оглед на местопроизшествието и превозното средство. Тежестта на доказателствата лежи на около 60-70% на огледния протокол при доказване на конкретни факти, с което се повишават изискванията за квалифициран оглед. Това е първият етап при изследване на ПТП, независимо дали то е свързано с експертно изследване на ПТП с пешеходец, експертно изследване на ПТП при удар на МПС и др. В крайна сметка обликът на изследването е заключението на експерта, в което са дадени резултати, изчислителни методи, графики, изводи и др.

Учебни цели

Глобална цел: формиране на знания за пълни динамично изследване на пътнотранспортно произшествие.
Конкретни цели – след завършване на курса обучаемите ще придобият знания и ще могат да:
- Да описват и участват като технически помощници при събиране на доказателства при настъпило ПТП;
- Да анализират съставени протоколи за оглед и съпоставят с обективните находки от фотоматериалите към досъдебното производство.
- Да извършват технически огледи на автомобила и изследват направлението на ударната сила
- Да изследват динамичните параметри на автомобила;
- Да извършва анализи на конкретни пътно транспортни произшествия – между автомобили, между автомобили и пешеходци, велосипеди, каруци и др.;
- Да използва различни методи при изготвяне на автотехническа експертиза.
- Да извършва технически анализ на данни от медицинска експертиза
- Да извършва технически анализ на психо-физичните свойства на водача и предполага за техническите възможности за предотвратяване на ПТП
- Да изготвя заключения за досъдебното производство и съдебната система.

Организация

- Обучението е индивидуално;
- формата е дистанционна с платформа за обучение, Black board, на адрес: www.cdl-tu-sliven.com.
Преподавател – проф.дтн инж. Станимир Михайлов Карапетков.

Необходими документи за записване

- Копие на диплома за висше образование;
- Копие на документ за самоличност;
- Документ за платена такса;

Хорариум на курса

60 часа (30 часа обучение и 30 часа самостоятелна работа)

Цена на курса