Теоретични основи на виртуалното обучение

Предназначение

Kурсът е предназначен за преподаватели, научни работници, специалисти и ръководители от всички степени и форми на образование у нас.

Съдържание (анотация)

B курса се изучават основните психологически теории и течения, които са в основата на обучението (бихейвиоризъм, хуманистична психология, когнитивна психология, конструктивизъм). Изучава се и един йерархичен модел на представяне на учебното съдържание, като предпоставка за индивидуализация на учебния процес. Предлага се и методика за дефиниране на учебните цели на база на Техниката на Мейджър и таксономията на Блум.

Учебни цели

Глобална цел: формиране на знания за планиране, организиране и провеждане на виртуално обучение.
Конкретни цели – след завършване на курса обучаемите ще придобият знания и ще могат да:
- обясняват основните психологически теории и направления, които са теоретична основа на виртуалното обучение;
- структурират йерархично учебното съдържание;
- дефинират активно учебните цели;
- планират, организират и провеждат виртуално обучение.

Организация

- Обучението е индивидуално;
- формата е дистанционна с платформа за обучение, Black board, на адрес: www.cdl-tu-sliven.com.
- Преподавател – доц. д-р Красимир Спиров.

Необходими документи за записване

- Копие на диплома за висше образование;
- Копие на документ за самоличност;
- Документ за платена такса;

Хорариум на курса

64 часа (32 часа обучение и 32 часа самостоятелна работа)

Кредити по ЕСНТК: 2

Цена на курса