Мениджмънт на класа

Предназначение

Курсът е подходящ за:
- Педагогически съветници;
- Класни ръководители;
- Учители от всички образователни степени.

Съдържание (анотация)

Курсът се базира на съвременни концепции, сравнителни анализи, автентични примери и добри европейски практики за мениджмънт на ученическия клас.

Учебни цели

Глобална цел: Да се усвоят фундаментални знания и компетенции, свързани с организацията, контрола и управлението на процесите в ученическия клас на равнища възприемане, осъзнаване, приложение, анализ, ситнез и оценка по токсономията на Блум.
Конкретни цели на обучението:
В края на обучението си обучаемият ще може да:
- дефинира, интерпретира, обяснява и разграничава основните понятия;
- дефинира, интерпретира и обяснява модели и системи за мениджмънт на класа;
- дефинира и интерпретира основните принципи на мениджмънта на класа;
- познава, класифицира, избира и прилага адекватни за дадена ситуация педагогически методи, подходи и техники за мениджмънт на класа;
- изразява, аргументира и защитава собствена позиция по конкретен проблем;
- анализира, оценява, сравнява, подкрепя или опонира предложенията и решенията на колегите си;
- разработва в академична или есеeстична форма своя концепция по проблемите на
мениджмънта на класа;
- избира и прилага оптимални модели и стратегии за решаване на конкретни проблеми;
- дефинира цели и разработва собствени програми и стратегии за управление на итеракциите в ученическия клас;
- презентира своите разработки;
- изгражда позитивни взаимоотношения с подрастващите.

Организация

- Обучението е индивидуално;
- формата е дистанционна с платформа за обучение, Black board, на адрес: www.cdl-tu-sliven.com
- Преподавател –доц. д-р Маргарита Тенева.

Необходими документи за записване

- Копие на диплома за висше образование;
- Копие на документ за самоличност;
- Документ за платена такса;

Хорариум на курса

64 часа (32 часа обучение и 32 часа самостоятелна работа)

Кредити по ЕСНТК: 2

Цена на курса