Теория на възпитанието

Предназначение

Курсът е подходящ за:
- Педагогически съветници
- Възпитатели във всички учебно-възпитателни заведения - училища, общежития, домове за деца и юноши, трудово-възпитателни училища, детски педагогически стаи;
- Възпитатели - социални работници в детските оздравителни заведения;
- Учители от всички образователни степени;
- Родители.

Съдържание (анотация)

Курсът по Теория на възпитанието се базира на съвременни концепции за възпитанието, сравнителни анализи, автентични примери и добри европейски практики.

Учебни цели

Глобална цел: Да се усвоят фундаментални педагогически знания и компетенции на равнища възприемане, осъзнаване, приложение, анализ, синтез и оценка по таксономията на Блум.
Конкретни цели на обучението:
В края на обучението си обучаемият ще може да:
- дефинира, интерпретира, обяснява и разграничава основните педагогически понятия;
- описва, интерпретира, разграничава, класифицира и сравнява модели, принципи, методи, подходи и форми за педагогическо взаимодействие;
- изброява и назовава основните изисквания към съдържанието и процеса на възпитание;
- дефинира целите за възпитание и самовъзпитание;
- познава, класифицира, избира и прилага адекватни за дадена ситуация педагогически методи и подходи;
- познава и обяснява структурата на използваните организационни форми на възпитание;
- изразява, аргументира и защитава собствена позиция по конкретен възпитателен проблем;
- анализира, оценява, сравнява, подкрепя или опонира предложенията и решенията на колегите си;
- разработва в академична или есеeстична форма своя концепция по определени проблеми на възпитанието;
- избира и прилага оптимални модели и стратегии за решаване на конкретни проблеми;
- конструира, импровизира и симулира педагогически на базата на научни източници и собствен опит;
- презентира своите разработки;
- изгражда позитивни взаимоотношения с подрастващите.

Организация

- Обучението е индивидуално;
- формата е дистанционна с платформа за обучение, Black board, на адрес: www.cdl-tu-sliven.com
- Преподавател –доц. д-р Маргарита Тенева.

Необходими документи за записване

- Копие на диплома за висше образование;
- Копие на документ за самоличност;
- Документ за платена такса;

Хорариум на курса

64 часа (32 часа обучение и 32 часа самостоятелна работа)

Кредити по ЕСНТК: 2

Цена на курса