Стилове на учене

Предназначение

Учещи и преподаватели, които желаят да диагностицират и опознаят своя стил на учене/преподаване, неговите силни и слаби страни и възможните педагогически подходи за оптимизиране на преподаването и ученето;
Преподаватели, които желаят да проектират и конструират собствен курс на обучение по определена дисциплина в съответствие със стиловете на учене на обучаемите с цел повишаване на тяхната успеваемост;
Учители, които желаят да повишат своята квалификация в курсове за следдипломно обучение или в неформални форми на обучение;
Ръководни кадри в областта на подбор и управление на персонала, желаещи да организират фирмено обучение без откъсване от работа;
Други специалисти в областта на образованието.

Съдържание (анотация)

Знанието за стила на учене и прилагането на тази информираност са част от образователната стратегия и обучаващата среда, които съдействат и насърчават процеса на учене, спомагат за формиране и развитие на умения за самостоятелно учене и най-вече за учене през целия живот. Отделният учещ може да се възползва и да разчита на силните си качества, да проявява личните си предпочитания, което позволява по-лесно да се преодолеят трудностите в ученето. По такъв начин се изгражда положително отношение към учебния процес, а това допринася за развитието на мотивация за учене, за постигане на високи резултати, на прогрес. Стиловете за учене са новите инструменти, които позволяват да се успее в това начинание и да се достигне до всеки учещ. Проблемът за диференцираното обучение в съответствие с индивидуалния стил на учене е от глобално, европейско и национално значение. Той е част от широкоочертания ареал проблеми, свързани с развитие на качеството на образованието върху основата на личностноориентираната парадигма.
Курсът Стилове на учене се основава на Теорията за експериенциалното учене като методологическа основа на концепцията за активно учене. Разгледани са подходите при определяне на стиловете на учене и най-широко приложимите модели. Акцентът е върху процесуалните модели на стила на учене, основани на теорията на Д. Колб. Представени са инструменти за диагностика на стила на учене по Д. Колб и Хъни-Мъмфорд. Характеризирани са типични особености на различни стилове на преподаване. Предложени са варианти за диференцирано обучение в съотвествие със стила на учене, които могат да се използват като основа за проектиране на собствен курс на обучение по определена дисциплина. Прилагането на знанията за стиловете на учене и преподаване при проектиране и провеждане на учебния процес би осигурило ефективност и ергономичност на обучението.

Учебни цели

Глобална цел на курса е да се усвоят педагогически компетенции за диагностика на стила на учене, проектиране и конструиране на курс на обучение по определена дисциплина в съответствие със стила/стиловете на учене на обучаемите.
Конкретни цели на обучението:
В края на курса ще можете да:
- дефинирате, интерпретирате и разграничавате основни понятия
- интерпретирате и анализирате основни положения от Теорията за експериенциалното учене
- познавате и сравнявате някои от най-широко приложимите модели за стила на учене и стила на преподаване
- диагностицирате стила на учене с помощта на инструментариума на Д. Колб и Хъни-Мъмфорд
- анализирате, оценявате, подкрепяте или опонирате предложения и решения на участници в дискусия, блог или журнал
- проектирате обучение по избрана от вас тема в съответствие със стила на учене на вашите обучаеми.

Организация

- Обучението е индивидуално;
- формата е дистанционна с платформа на обучение, Blackboard, на адрес: www.cdl-tu-sliven.com
- Преподавател – гл.ас.д-р Юрий Клисаров.

Необходими документи за записване

- Копие на диплома за висше образование;
- Копие на документ за самоличност;
- Документ за платена такса;

Хорариум на курса

64 часа (32 часа обучение и 32 часа самостоятелна работа)

Кредити по ЕСНТК: 2

Цена на курса