Стратегии за учене

Предназначение

Учещи, преподаватели и всички, които желаят да
- оптимизират процеса на възприемане, преработване и предаване на информация
усвоят основите и методите за рационална умствена дейност
- прилагат подходящи техники за учене в зависимост от изискването на учебната среда
- преодолеят по лесен и информиран начин трудностите в ученето

Съдържание (анотация)

В специализираната литература няма еднозначно отношение към понятията стратегия и техника на учене/преподаване. Предложеният курс се основава на схващането, че те заемат различно йерархично място в дидактическата технология. Знанията за стратегии и техники на учене са новите инструменти, които позволяват да се изгради положително отношение към учебния процес, а това допринася за развитието на мотивация за учене, за постигане на по-високи резултати.
Методологическа основа на курса Стратегии и техники на учене е конструктивизма, който е обосновка на концепцията за активно учене, учене чрез опит, учене чрез действие, проблемно учене, проектно-ориентирано учене, контекстно учене и учене чрез взаимодействие и сътрудничество. Представени са основни стратегии и техники на учене с акцент върху нетрадиционни евристични техники за решаване на проблеми.

Учебни цели

Глобална цел на курса е да се усвоят педагогически компетенции за формиране, усвояване и прилагане на подходящи техники за учене в зависимост от изискването на учебната среда.
Конкретни цели на обучението:
В края на курса ще можете да:
- дефинирате, интерпретирате и разграничавате основни понятия
- интерпретирате и анализирате основни положения от Конструктивизма
- познавате и сравнявате особеностите на традиционния и конструктивистки тип обучение
- познавате и прилагате методически препоръки за моделиране на обучение в духа на конструктивизма
- анализирате, оценявате, подкрепяте или опонирате предложения и решения на участници в дискусия, блог или журнал
- проектирате методически вариант/варианти на обучение по избрана от вас тема, в които се съчетават подходящи техники на преподаване и учене.

Организация

- Обучението е индивидуално;
- формата е дистанционна с платформа на обучение, Blackboard, на адрес: www.cdl-tu-sliven.com
- Преподавател – гл.ас.д-р Юрий Клисаров.

Необходими документи за записване

- Копие на диплома за висше образование;
- Копие на документ за самоличност;
- Документ за платена такса;

Хорариум на курса

64 часа (32 часа обучение и 32 часа самостоятелна работа)

Кредити по ЕСНТК: 2

Цена на курса