Управление на образованието

Предназначение

Kурсът е предназначен за ръководители, научни работници, специалисти в образователни институции у нас.

Съдържание (анотация)

Курсът “Управление на образованието” има за съдържание образователни системи у нас и по света, нормативната уредба в системата на образованието, начините на управление и финансиране на образованието.
Разглежда се законодателството в Република България. Прави се анализ на европейското законодателство в сферата на образованието на САЩ, Япония и други развити страни.
Изучава се учебната документация на висшето и средното образование. Разглеждат се държавните изисквания и стандарти за образованието, критериите и процедурите за акредитация на институции и специалности.
Отделено е подходящо внимание на органите за управление в образованието и взаимодействието между тях.
Разглежда се и икономиката, и финансирането на образованието, в т.ч. на приходите и разходите, както и движението на парите и особеностите за периодичната отчетност пред финансовите органи.

Учебни цели

Глобална цел: формиране на знания за управление на учебно заведение или образователна институция у нас..
Конкретни цели – след завършване на курса обучаемите ще придобият знания и ще могат да:
- обясняват структурата на образователната система у нас;
- обясняват организацията на дейността на учебно заведение или образователна институция;
- планират и управляват текущо учебно заведение;
- изготвят план за развитието на учебно заведение;

Организация

- Обучението е индивидуално;
- формата е дистанционна с платформа на обучение, Blackboard, на адрес: www.cdl-tu-sliven.com
- Преподавател – гл.ас.д-р Юрий Клисаров.

Необходими документи за записване

- Копие на диплома за висше образование;
- Копие на документ за самоличност;
- Документ за платена такса;

Хорариум на курса

64 часа (32 часа обучение и 32 часа самостоятелна работа)

Кредити по ЕСНТК: 2

Цена на курса