Преподаване и учене в интелигентни виртуални среди

Предназначение

За всички преподаватели от системата на средното образование желаещи да придобият 3 - клас квалификация.

Съдържание (анотация)

Курсът се състои от отделни самостоятелни модула в два цикъла. Първият, педагогика, дидактика и методика. Вторият професионални компетенции. Всеки отделен модул е с продължителност от 30 часа и носи на завършилите го 1 кредит.
За завършване на специализацията всеки курсист трябва да събере 7 кредита. Четири от тях от първия цикъл и три от втория.

Учебни цели

УЧЕБЕН ПЛАН
1. Цикъл –Педагогика, психология, методика .
- Курс „Училищна дидактика“, 60 часа (30 часа обучение, 30 часа самостоятелна работа), 1 кредит, д-р Юрий Клисаров
- Курс Теоретични основи на виртуалното обучение“, 60 часа (30 часа обучение, 30 часа самостоятелна работа) , 60 часа (30 часа обучение, 30 часа самостоятелна работа), 1 кредит, доц. д-р Красимир Спиров.
- Курс „Мениджмънт на класа“, 60 часа (30 часа обучение, 30 часа самостоятелна работа), 1 кредит, доц. д-р Маргарита Тенева.
- Курс „ Педагогическа превенция на виртуалната агресия“, 60 часа (30 часа обучение, 30 часа самостоятелна работа), 1 кредит, доц. д-р Маргарита Тенева.
- Курс „Теория на възпитанието“, 60 часа (30 часа обучение, 30 часа самостоятелна работа), 1 кредит , доц. д-р Маргарита Тенева.
- Курс „Стилове на учене“, 60 часа (30 часа обучение, 30 часа самостоятелна работа),1 кредит, д-р Юрий Клисаров
- Курс „Стратегии за учене“, 60 часа (30 часа обучение, 30 часа самостоятелна работа), 1 кредит , д-р Юрий Клисаров
- Курс „Управление на образованието“ , 60 часа (30 часа обучение, 30 часа самостоятелна работа), 1 кредит, доц. д-р Красимир Спиров.
2. Цикъл – Професионални компетенции
- модул „Дигитална компетентност“, 60 часа (30 часа обучение, 30 часа самостоятелна работа),1 кредит, д-р Юрий Клисаров
- модул „Електронно обучение“ , 60 часа (30 часа обучение, 30 часа самостоятелна работа), 1 кредит, доц. д-р Красимир Спиров
- модул „Дистанционно обучение“ , 60 часа (30 часа обучение, 30 часа самостоятелна работа), 1 кредит, доц. д-р Красимир Спиров
- модул „Софтуерни платформи за обучение“ , 60 часа (30 часа обучение, 30 часа самостоятелна работа), 1 кредит, доц. д-р Красимир Спиров
- модул „Английски език-ниво А1“ , 120 часа (60 часа обучение, 60 часа самостоятелна работа), - 2 кредита, д-р Калина Белчева
- модул „Английски език-ниво А2“,60 часа (60 часа обучение, 60 часа самостоятелна работа), - 2 кредита, д-р Калина Белчева

Организация

1. Записването за специализация означава избор на 7 модула по избор. Изборът на модули трябва да отговаря на следните изисквания:
- най-малко 4 модула от цикъл „Педагогика, психология, методика“ (допуска се всички 7 да са от този цикъл);
- най-много 3 модула, или по-малко от цикъл „Професионални компетенции“.
При завършването на курса получавате свидетелство за едногодишна специализация с което можете да кандидатствате за 3 клас квалификация
2. Специализацията може да се придобие и чрез записването на отделни модули (курсове).
При завършването на всеки курс получавате удостоверение за професионална квалификация.
След завършване на 7 модула (курса) натрупвате 7 кредита и получавате свидетелство за едногодишна специализация даваща право да кандидатствате за 3 клас квалификация.

Необходими документи за записване

- Копие на диплома за висше образование;
- Копие на документ за самоличност;
- Документ за платена такса;

Хорариум на курса

При записване на отделен модул - 60 часа.
При записване на 7 модула - 420 часа.

Кредити по ЕСНТК: 2

Цена на курса

При записване на отделен модул - 170 лв.
При записване на 7 модула - 900 лв.
Назад Запиши се